فرایند ثبت نام

چگونه در مدرسه راه روشن ثبت نام کنیم .