هنرستان دخترانه راه روشن منطقه 13
   
مسابقه پیشگیری از اعتیاد