سند تحول بنیادین مدارس هوشمند

سندتحول بنیادین :
هنرستان دخترانه راه روشن پیکره ای منسجم و هماهنگ از اعضای همراه و همدل که هم عهد و پیمان با یکدیگر می¬کوشند تا در فضایی شاد و صمیمی و بهره گیری از امکانات و تکنولوژی کارآمد و به کارگیری شیوه های نوین یاددهی – یادگیری در راستای اهداف متعالی آموزش و پرورش همت گمارند.
ارائه الگویی موفق در زمینه آموزش و پرورش نوین برای نیل به چهار هدف اصلی:
•    یادگیری برای دانستن
•    یادگیری برای توانستن
•    یادگیری برای زیستن
•    یادگیری برای با هم زیستن
آنچه فرزندانمان در مدرسه راه روشن می آموزند : 
•    خودباوری ، مهارت ارتباطی ، تفکر صحیح
•    ارتقا ، سطح بهداشت روانی
•    آموزش بر اساس تئوری هوش چندگانه
•    تربیت نسلی آگاه ، متعهد و کارآمد
•    ارتقا ء سطح علمی دانش آموزان
•    گسترش و به کارگیری فناوری اطلاعات در یاددهی – یادگیری (مدرسه هوشمند