روز مباهله گرامی باد.

قرار شد دو طرف تن به احتجاج دهند

که دین مردم خود را مگر رواج دهند

 

قرار شد همگی با کسان خود باشند

مگر علاج به یک زخم لاعلاج دهند

 

نبرد شک و یقین بود و باز، اهل یقین

بنا نبود به اهل لجاج باج دهند

 

به حکم امر «تعالوا …» قرار بود آن روز

مسیحیان همه پایان به یک لجاج دهند

 

و در قبال تمام مخالفتهاشان

به رسم روز، به اهل یقین خراج دهند

 

شعاع نور حقیقت به هر طرف می‌ رفت

که از حجاز به نجرانیان سراج دهند

 

جهان به نور تو وابسته است، ای خورشید

خوشا که با «تو» به اهلِ تو تخت و تاج دهند