برگزاری جلسه بررسی عملکرد دانش آموزان پایه دهم و یازدهم حسابداری با حضور اولیا محترم و سرگروه رشته سرکار خانم فتح پور و دبیران محترم

برگزاری جلسه بررسی عملکرد دهم و یازدهم حسابداری با حضور اولیا محترم و سرگروه رشته سرکار خانم فتح پور و دبیران محترم