جلسه توجیهی معاونین پایه ها باحضور سفیران بهداشت هنرستان

جلسه ای توجیهی توسط معاونین محترم هنرستان جهت هم فکری با سفیران بهداشت در روز چهارشنبه 28 مهر ماه برگزار شد.