برگزاری شورای دبیران مهر ماه 1400

شورای دبیران با حضور هنرآموزان گرامی هنرستان در پایان مهر ماه 1400 برگزار شد.