برگزاری جلسه با حضور اولیا دهم و یازدهم

جلسه ای با حضور اولیا دهم و یازدهم در سوم مهرماه برگزار خواهد شد.