کارگاه معرفی رشته های هنری با حضور استاد نسیم تقی پور(مدیر گروه رشته فتوگرافیک)

هنرستان فنی حرفه ای راه روشن برگزار می کند کارگاه معرفی رشته های هنری در LIVE اینستگرام . زمان چهارشنبه 12 خرداد ساعت 18

با حضور مشاور و مدیرگروه رشته فتوگرافیک

کارگاه معرفی رشته های هنری در LIVE اینستگرام . زمان چهارشنبه 12 خرداد ساعت 18

با حضور مشاور و مدیرگروه رشته فتوگرافیک