آموزش و کسب و کار:
لذا هر دولت و ملتي براي تلاش در مسير پر از فراز و نشيب توسعه نيازمند مديريت هايي خواهند بود كه با داشتن عرق ملي، توان هاي ذاتي واكتسابي ذي قيمت، بتواند چرخ هاي توسعه را در بستر فرهنگ خاص جامعه خود به حركت درآورند. در چنين زماني است كه با محور بودن انسان در توسعه اقتصادي نيز نائل آمد. آموزش فني و حرفه اي يعني مرتبط كردن آموزش با دنياي كار براي بهبود وضعيت اشتغال جوانان و كاهش ميزان بي كاري كه در اين ميان مرتبط ساختن هرچه بيشتر آموزش با نيازهاي اقتصادي ضروري است چرا كه عدم وجود ارتباط بين مباحث آموزشي و نيازهاي اقتصادي و بازار كار باعث بروز و مشكل عمده شده است از آن جا كه يكي از عوامل عمده رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي هر جامعه، تربيت نيروي انساني كارامد مي باشد و سازمان آموزش فني و حرف هاي نيز يكي از مؤسسات تربيت كننده نيروي انساني متخصص است، چنان چه نظام آموزشهاي فني و حرفه اي، هنرجويان دوره ديده اي داشته باشد كه جايگاه روشن و مشخصي در بازار كار و نظام اشتغال نداشته باشند، بخش عمده اي از سرمايه گذاري هاي شخصي و دولتي به بازدهي مطلوب منجر نمي شود و به نوعي به اتلاف سرمايه تبديل ميگردد.
بنابراين با توجه به گراني هزينه هاي آموزش هاي فني و حرفه اي و براي جلوگيري از خسارت هاي مادي و معنوي لازم است كه چگونگي رابطه اين گونه آموزش ها و اشتغال افراد مهارت ديده مورد بررسي قرار گيرد. اصل چهل و سوم: قانون اساسي را كه ناظر بر اشتغال كامل است تحقق بخشيم، بايد اقتصاد كشور از چنان شكوفايي اي برخوردار شود كه بتواند سالانه حدود نهصد هزار نفر را جذب بازار كند. (سازمان مديريت ) و برنامه ريزي، ١٣٧٦ ، ص ٤٢
سؤالات:
•آموزش هاي فني و حرفه اي تا چه ميزان ميتواند در هر يك از بخش هاي كشاورزي - صنعت و خدمات، براي فراگيران اشتغال ايجاد كند؟
• آموزش هاي فني و حرفه اي تا چه ميزان مي تواند در ايجاد و راه اندازي مؤسسات و تعاوني هاي توليدي و خدماتي براي هنرجويان آموزش ديده نقش مؤثري داشته باشد؟
•آموزش هاي فني و حرفه اي تا چه ميزان مي تواند در تأمين نيازهاي سالانه اشتغال نيروي انساني ماهربه شيوه هاي تعاوني و خصوصي در مناطق مختلف استان مؤثر باشد؟

پاسخ ها:
آموزش هاي فني و حرفه اي تا حدّ زيادي مي توانند در هر يك از بخش هاي كشاورزي - صنعت و خدمات، براي فراگيران اشتغال ايجاد كنند. بررسی هاي اسناد و مدارك موجود نيز مؤيد اين مطلب مي باشند. به طوري كه يافته هاي پژوهش همسو با اين يافته ( مي باشند. صيافي ) 1371سرخوش ١٣٧٥ ، آقاجري ١٣٧٢
آموزش هاي فني و حرفه اي تا حدّ زيادي مي توانند در ايجاد و راه اندازي مؤسسات و تعاوني هاي توليدي و خدماتي براي هنرجويان آموزش ديده نقش مؤثري داشته باشند، بررسي هاي اسناد و مدارك موجود و گزار شهاي مكتسبه، مؤيد اين يافته مي باشند. ، به طوري كه يافته هاي پژوهش )رياحي ١٣٧٠ ، جمشيدي ١٣٧٤ عبداله پور 13 80 ( همسو با اين يافته مي باشند.
آموزش هاي فني و حرفه اي تا حدّ زيادي مي توانند در تأمين نيازهاي سالانه اشتغال نيروي انساني ماهر )به شيوه هاي تعاوني و خصوصي( در مناطق مختلف استان مؤثر باشند. بررسي هاي اسناد و مدارك موجود نيز همسو با اين مطلب مي باشند. به طوري كه يافته هاي پژوهش ) همسو با اين يافته مي باشند. )پورموسي ١٣٧٢ ، باقري ١٣٧٤ و موسوي ١٣٧٢
در اين زمينه نياز به گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي در مقايسه با آموزش هاي نظري بيش از پيش محسوس مي گردد و در نهايت آموزش هاي فني و حرفه اي بايد با نيازسنجي از بازار كار، مهارت و دانش علمي مورد نياز دنياي كار را ارتقا بخشد. چرا كه با كارآموزي در مراكز توليد و اقتصاد به عنوان بخش اصلي اين نوع آموزش، هنرجو مهارت و دانش مورد نياز بازار كار و مرتبط با يك زمينه شغلي خاص راكسب ميكند و با ايجاد يك رابطه مناسب بين هنرجو و كارفرما، بسا كه اين امر به پيشنهاد فرصت شغلي دائمي از
طرف كارفرما منتهي شود.

راه كارهاي مبتني بر آموزش:
•افزايش سطح آموزش هاي ابتدايي
•افزايش استانداردهاي تحصيلات تكميلي
•سرمايه گذاري بيشتر در امر آموزش و به خصوص آموزش های علمي - كاربردي
•تغيير در ظرفيت رشته هاي دانشگاهي و به خصوص رشته هاي فني
•آموزش نخستين گام در فرايند اشتغال زايي
آموزش های فنی و حرفه ای:
می توان گفت که آموزشهای فنی وحرفه ای 1 به دلیل توام نمودن آموزشهای نظری و عملی از توانایی زیادی در تش یکل سرمایه انسانی و تربیت کارگردانش مدار 2 برخوردار می باشند. آموزشهاي فني و حرفه اي نقش مهمي در تشیکل سرمایه انسانی از طریق تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كاردر كشورهاي مختلف جهان ايفا مي كنند. اين آموزشها در كشورهاي در حال توسعه نه تنها عهده دار تربيت نيروي كار مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصاداين كشورها مي باشند، بلكه از طریق بستر سازی خود اشتغالی، به حل مشكل بيكاري نيز كمك مي نمايند. به علاوه، اين آموزشها راه ميان بري در مسير تربيت نيروي انساني نیزبه شمار مي روند، چرا كه از يك سو با توجه به بهره مندي اين آموزشها از مباني علمي و استفاده از روشهاي پذيرفته شده آموزشهاي كلاسيك راه خود را از يادگيري بر مبناي تجربه عملي صرف جدا كرده وازاين طريق راه درازمدت و غير علمي اين نوع فراگيري را كوتاه نموده و اين توانايي را در آموزش ديده فراهم مي کنند تا بتواند خود را در مقابل تغييرات تكنولوژيكي به آساني هماهنگ نمايد. از سوي ديگر اين آموزشها با توام نمودن آموزش هاي نظري و عملي اين امكان را براي آموزش ديده فراهم مي نمايند كه همسويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و از اين طريق امكان بيشتري براي جذب آنها در فعاليتهاي اقتصادي- اجتماعي فراهم گردد.
به همين دليل كشورهاي جهان توجه روزافزوني را به آموزشهاي فني وحرفه اي مبذول داشته اند، به طوري كه اين آموزش ها

1) حتي به درون سيستم آموزشهاي آكادميك اين كشورها نيزنفوذ كرده است )پراوین ویزاریا: 2003 آموزش فني و حرفه اي موجود سرمايه اختصاصي است، كه به اتكاي مهارت هاي كسب شده دارندگان آن را براي به دست آوردن جايگاه هاي شغلي بيشتر آماده مي سازد و همين بينش باعث گرديده است كه در بيشتر كشورهاي جهان حتي در سيستم هاي تعليم و تربيت آن ها از دیر بازدركنار مقاطع تحصيلي آموزشهای عمومي، آموزش هاي فني و حرفه اي نيز مورد .2) نظر واقع گردند )بکر، 1964
تطبیق دولت ها:
در کشور هند که از زمان شروع برنامه ريزي در سال 1950 تا كنون دولت آن همیشه بر افزايش فرصت هاي اشتغال و در نهایت ريشه كني بيكاري از كشور تاكيد داشته است. به اين منظور سرعت بخشيدن به نرخ هاي پس انداز و سرمايه گذاري و افزايش سطح بهره وري از اهداف اوليه پنج برنامه پياپي اين كشور بوده است. با اين وجود نرخ بيكاري در ميان جوانان به دليل كمبود امكانات افزايش يافته است. كوبا نیز از زمان انقلاب تا كنون ارزش زيادي را براي برقراري ارتباط بين مطالعه و كار قائل شده است و از اين طريق نه تنها آموزش ها را موثر و كار آمد نموده است، بلكه بخش قابل توجهي از هزينه هاي آموزشي را نيز از طريق فراگیران )نيروي كار مولد( تامين نموده است. به علاوه، كار مولد همچنان بخش مهمي از دوره تحصیل را تشكيل مي دهد. نهايتا اين كه سيستم روي آموزش فني، حرفه اي و پلي تكنيك تاكيد مي كند در كشور آمريكا، 83 درصد از نمونه مورد پرسش متفق القول بودند كه مدارس بايستي در مورد آمادگي كاري تعليم گيرندگان بيشتر تاكيد ورزند. در پاسخ به سوال ديگري در مورد جايگاه و عملكرد آموزش هاي فني و حرفه اي، 76 درصد بر اين باور بودند كه بايد به این آموزشها توجه بيشتري مبذول گردد. 90 درصد آنان قبول داشتند كه آموزش ديدگان فني و حرفه اي شانس دريافت هاي مالي بالاتري را نسبت به آموزش هاي عمومي خواهند داشت، 92 درصد موافق بودند كه آموزش هاي فني و حرفه اي علاقه افراد را به ادامه تحصيل در مراتب بالاي حرفه اي ارتقا مي بخشند، 98 درصد آموزش هاي استاد-شاگردي و كار آموزي در محيط هاي كاري را براي فراگيران ضروري دانسته و فقط 4 درصد از آن ها آموزشهاي فني و حرفه اي را فاقد .3) جايگاه شغلي بالا منظور نموده بودند )و، سی، اچ، 1997 بر اساس توصيه يونسكو، همه كشورها نيازمند به يك خط مشي منسجم آموزشي هستند، به نحوي كه در آن آموزش هاي4. اين در حالي است كه از ) فني و حرفه اي به عنوان يك بخش اساسي از اين سستم يكپارچه ديده شده باشند )یونسکو: 1999 جمله مشكلات مطروحه در بخش آموزش فني و حرفه اي به ويژه در كشور ما مشخص نبودن الگوي توسعه كشورودر نتيجه ) نامشخص بودن جهت گيري مناسب آموزش هاي فني و حرفه اي در كشور است )سازمان برنامه و بودجه، 137 8 آموزش هاي فني و حرفه اي به صورت رسمي و غير رسمي در قالب آموزش هاي قبل از اشتغال و حين اشتغال در صنايع و كارفرمايان نيز براي انجام برخي آموزش هاي مهارتي ملزم مي شوند. به عنوان مثال، در كشور هندوستان موسسات آموزش
صنعتي از 59 واحد در سال 1956 به 2447 واحد در سال 1992 و 3000 واحد در سال 1996 افزايش يافته اند.اين مراكز با اجراي برنامه هاي آموزشي در يك چارچوب زماني 1 تا 2 ساله از نقش بالايي در تربيت .1) صنعت گران برخوردار بوده اند )داش، 2002 مالزی نیز از جمله كشورهايي است كه توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي در كنار برنامه هاي متنوع را در دستور كار خود قرار داده است ودر اين خصوص تنها به منابع داخلي بسنده ننموده، بلكه براي انتقال تكنولوژي به بخش صنعت، موسسات آموزشي فني و حرفه اي مشتركي را با سه كشور انگلستان، فرانسه و آلمان در آن كشورها تاسيس نموده است. در پاسخ به اين سوال كه چرا برخي از كشورها به ويژه در سطح كشورهاي آسيايي در اجراي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي موفق و برخي ناموفق بوده اند، مي توان گفت كه اين پديده به عوامل متعددي 2. از جمله اين عوامل عبارتند از: ) ارتباط داشته است )هک و هک: 1998 عوامل اجتماعي: در بسياري از كشورهاي آسيايي نوعي نگرش منفي به كارهاي مبتني بر مهارت يا اصطلاحاً كارهاي يدي كه مبتني بر دستورالعمل 3 مي باشد، وجود دارد.
عوامل اقتصادي: سطح توسعه اقتصادي و ساختار صنعت و تنوع فعاليت ها در بخش هاي گوناگون اقتصادي در ايجاد نياز به آموزش هاي فني و حرفه اي موثر واقع مي شوند. توجه به آموزش هاي آماده سازي جوانان براي كار از جمله خواسته ها و الزامات در بيشتر كشورها حتي در كشورهاي توسعه يافته است. دولت: از آنجا که آموزش فني و حرفه اي نسبت به آموزش هاي عمومي پرهزينه تر مي باشند، لذا دولت ها از نقش تعيين كننده اي در توسعه اين آموزش ها برخوردارند. اين بدان معني است كه دولت ها مي بايست در تخصيص منابع مالي توجه ويژه اي را به اين آموزش ها معمول دارند.چرا كه سرمايه گذاري نا مناسب منتج به بازده مناسب نخواهد شد. پر واضح است که توفیق در کسب دستاوردهای آموزشهای فنی و حرفه ای با اتکاء به ادبیات موجود در گرو تعامل عوامل و متغیرهای بسیار زیادی است که حاصل آن سرمایه انسانی کارآفرین می باشد. نظر به غلبه رو کیرد مشتری مداری در عصر حاضر ایجاب می نماید که از منظر فراگیران به عنوان اصلی ترین عنصر، اثر بخشی مراکز فنی و حرفه ای مورد بازبینی قرار گیرد و شاخصه های آن مورد سنجش و تحلیل واقع گردد. كشور ژاپن از جمله كشورهايي است كه در آن دولت در ارتقا آموزش هاي
1- Dash.
2- Haq & Haq.
3- Manual Work.
فني و حرفه اي به طور بسيار فعالي عمل مي كند و اين در حالي است كه در اين كشور بخش خصوصي نيز فعال مي باشد ولي بدون كمك دولت امكان توسعه و تسري اين آموزش ها ممكن نيست. اگر آموزش را مترادف با سرمایه گذاری در نیروی انسانی در نظر داشته باشیم می توان ارتباط مستقیم و مثبت میان توسعه اقتصادی و به کارگیری مهارت و تخصص نیروی انسانی را به عنوان کیی از مهمترین عوامل تولید تا یید نمود.در جهان معاصر موفقیت از آن افراد یا جوامعی است که مولد و تولید کننده اند نه مصرف کنند ه و مهارت آموختگان افرادی هستند که می توانند جامعه خود را به اوج پیشرفت برسانند و افتخاراتی را نصیب آن کنند.نقطه پیوند آموزش، کسب و کار و رشد اقتصادی ظرفیت بالقوه و بالفعل اقتصاد کشور در جذب نیروی انسانی بالقوه موجود در بازار کار کشوراست.به عبارت دیگر ارتباط بین آموزش و کسب و کار از دیدگاه مثبت هنگامی پدیدار می شود که ساختار اقتصادی کشور توان جذب نیروی اقتصادی ماهر و متخصص را در زمینه های گوناگون کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فراهم آورد. شایان ذکر است نظام آموزشی مهارتی کیی از عمده ترین منابع آموزشی و تامین نیروی انسانی برای فعالیت های بخش صنایع است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند هم اکنون بسیاری از استراتژی های صنعتی کشورهای درحال توسعه باید تغ ییر کند و به جای ساختن کارخانه های بزرگ به آموزش های مفید معطوف شود. همان طور که زیربنای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری در نیروی انسانی است.
ضرورت آموزش های مهارتی:
آموزش مهارتی نقش مهمی را در تش یکل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز بازار کار در کشورهای مختلف ایفا می کنند.با پیچیده تر شدن مشاغل بر اهمیت آموزش کارکنان به خصوص آموزش های مهارتی و یادگیری مهارتهای لازم افزوده می شود. از این رو لازم است سطح، توانایی و انطباق پذیری کارکنان افزایش یابد.
منظور از آموزش، آموختن عمل یا مجموعه ای از اعمال است که موجب فردی مهارت، دانش و منش لازم را برای انجام کاری فراگیرند. آموزش می تواند تغ ییر مهارت ها، دانش نگرش و رفتار اجتماعی را در بر داشته باشد.آموزش می تواند به فضای به وجود آمدن تغییرات در ویژگیهای شخصیتی، رفتاری و نگرش ها در مورد همکاران، گروه، سرپرستان و افراد سازمان بینش مطلوب را بوجود آورد. و در آخر می توان گفت تغ ییر ناشی از یادگیری حاصل تجربه های مستقیم و غیرمستقیم مثلاً هنرجویی که به طور مستقیم با چرخ زیگرال دوز کار می کند و آموزش می بیند با فردی که بصورت غیرمستقیم و تئوری مطلبی را می آموزد فرق بسیار دارد. مطمئنا فرد اول به واسطه آموزش و لمس کار به صورت عملی توفیق بیشتری در یادگیری و به کار بستن آن شغل خواهد داشت.آموزش عبارت است از تلاش در جهت کسب تخصص حرفه ای ماشینی، تلاش فنی، ورزیدگی در امور مدیریتی و اکتساب روش ها و برخوردهای متناسب در مقابل مسائل) دقیق اجتماعی. )کیان پور 13 89
تعلیمات مراکز آموزشی و تربیت نیروی انسانی ترکیب آموزش های تئوری و عملی می تواند نقش بسیاری بالایی در توسعه کشور ما داشته باشد.شاید متداولترین اسلوب آموزش، کارآموزی کارگران در محیط حرفه ای است.در این اسلوب کارآموز ضمن کسب مهارت مورد لزوم عملکرد حرفه خود با مواد اولیه های سرو کار دارد که پس از خاتمه کارآموزی باید با آنها کار کند.کارگر در محیط واقعی کار می کند که ) باید در آن حرفه اش را انجام دهد. )ساعت چی، 13 89
از آنجا که در قالب نگرش سیستمی به منابع انسانی، آموزش موثر و هدفدار جایگاهی اصولی وبنیادی با اهداف و ماموریت های سازمانی – اقتصادی و ساختاراجرایی آنها دارد بصورتی فراگیر در تحقق آرمانهای توسعه نقش می یابد بنابراین به منظور پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و صنعتی کشور، توسعه منابع انسانی باید سرلوحه برنامه ریزی های کیفی سازمان باشد. لازم به ذکر است که توسعه منابع انسانی تنها با آموزش های تخصصی و فنی حاصل نمی شود بلکه بایداز طریق نظام آموزش جامع به پرورش نیروی انسانی پرداخت یعنی افراد باید در ابعاد) مختلف پرورش یابند. )فرهادیان 13 84
همان طور که بیان گردید آموزش نیروی انسانی کوشش مداوم و برنامه ریزی شده ای است که برای افزایش توانایی های کارکنان و بهبود سطح عملکرد و شایستگی های آنان انجام می گیرد.به همین دلیل آن را از بهترین فعالیت های سازمانی تشخیص داده اند. مطابق تعریف دبیرخانه شورای عالی هماهنگی، آموزش های فنی و حرفه ای عبارتند از آموزش های رسمی و غیر رسمی در زمینه های صنعت، کشاورزی، خدمات، پزشکی و پیرا پزشکی که فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده می سازد یا کارایی و توانایی وی را در) انجام آن افزایش می دهد. )کارپیشه 13 83
فضای کسب و کار:
بهبود فضای کسب و کار در کشورها عاملی مهم در راستای افزایش رشد اقتصادی آنها به شمار می آید.لازمه بهبود شرایط کسب و کار در کشورها دانستن نقاط ضعف وقوت فضای کسب و کار آنها می باشد.بر اساس مطالعه صورت گرفته در فضای کنونی اقتصاد ایران موانعی بر سر راه فعالان اقتصادی وجود دارد که برطرف شدن آنها از بار مشکلات فضای کسب و کار می کاهد. رشد اقتصادی مطابق نظریات اقتصادی، تغ ییرات فعالیت های اقتصادی کی کشور یا منطقه طی کی دوره زمانی مشخص را نشان میدهد.افزایش نرخ رشد اقتصادی بیانگر رونق اقتصادی در کی دوره است.با توجه به این که بهبود فضای کسب و کار نقشی اساسی در افزایش رشد اقتصادی کشورها به ایفا می کند توصیه های سیاستی زیر برای بهبود شرایط کسب و کار ارائه می گردد: فرهنگسازی در جهت نهادینه کردن روحیه کارآفرینی، کاهش هزینه های مبادله تولید، نباید به دلیل هدف گذاری سهم 11 درصد تعاونیها در اقتصاد، تش یکل تعاونیها به امری صوری و صرفا ثًبت حقوقی مبدل شود. بلکه باید به صورت هدفمند در حوزه های الویتدار اقتصاد کشور، کارآفرینان را به سمت تولید در ساختار تعاونی و بهره گیری از سرمایه های خرد مردم تشویق نمود و بستر لازم را برای مشارکت آحاد مردم در اقتصاد و تولید ایجاد نمود،

طرح توسعه کسب و کار:
كسب وكار عبارتی است که به عنوان معادل عبارت انگلیسی انتخاب شده است. Business Plan سایر معاد لهایی که معمولاً مورد استفاده قرار م یگیرند عبارتند از: برنام هی تجاری، طرح تجاری، و برنام هی کسب و کار. این عبارت به نسبت جدید است. هرچند در کشور ما طرح کسب و کار، را هاندازی کسب و کار جدید را به ذهن متبادر م یسازد؛ لزوما این گونه نیست و طرح کسب و کار در مورد شرک تهای در حال فعالیت و حتی سازما نهای غیرانتفاعی و دولتی کاربرد دارد. برای آ نکه مشخص شود

طرح کسب و کار چیست؟
•طرح کسب و کار کی سند برنام هریزی است که اقدامات کسب و کار را برای کی دور هی زمانی مشخص به صورت خلاصه ارائه میدهد.
•مدل کسب و کار طر حها و اید ههای سازمان را به ارز شهای اقتصادی تبدیل م یکند. مدل کسب و کار نشان م یدهند که کی شرکت چگونه با تع یین کردن جایگاه در زنجیره ارزش کسب درآمد م یکند که شامل موضوعات مختلفی در باره کسب و کار میباشد که عبارت اند از کارآفرینی، استراتژی ها، مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری، عملکردها و بازاریابی است.

•فعالیتهای مرتبط با درست کردن چیزی، طراحی، خرید مواد خام،ساخت و فعالی تهایی از این دست.
•فعالیتهای مرتبط با فروش چیزی، جستجو و یافتن مشتری، داد وستدهای فروش، توزیع محصولات و یا انتقال خدمات

•پشتیبانی عملیات نظیر منابع انسانی، زیرساختها و توسعه فناوری
•در جهان امروز طراحی مد لهای کسب وکار به طور فزایند های از اهمیت برخوردار شده است چرا که استراتژی ها به آسانی قابل تقلید و تکرار شده اند. ابداع کی مدل کسب و کار نمایانگر حد بالای تغییرات در ابداع محصولات یا فرایندهای جدید است.
•با بهر هگیری از مزی تهای رقابتی مختلف کی مدل کسب و کار جدید میتواند باعث پرش و جهش قابل توجهی در رقابتهای 
اقتصادی باشد.

•قابلی تهای بهر هبرداری از فناوری اطلاعات ب هصورت کلی و بهر هبرداری از اینترنت ب هصورت خاص نشان میدهد که رقاب تهای تجاری فارغ از زمان و مکان صورت م یپذیرد. در شرایط حاضر و با توسعه سیست مهای اطلاعاتی و ارتباطی تنها سازمانهای سنتی هستند که بر موقعی تهای خود و عدم تغییر تاکید میورزند.

اشتیاق به یادگیری:
و یا فارغ التحصیل دکترا در این زمینه باشید تا موفقیت خود را تضمین کنید. در MBA شما حتماً نباید مدرک حقیقت کارآفرینان موفقی را می توان دید که حتی در مقطع دانشگاهی نیز تحصیلات خود را به پایان نرسانده اند. مطالعات نشان می دهد که بسیاری از میلیونر های خود ساخته از هوش متوسط برخوردار بوده اند. با این وجود، به همه ظرفیت ها و توانایی های خود توجه کرده اند و به زندگی اقتصادی مورد نظرشان و اهداف شخصی خود دست یافته اند زیرا هرگز از یادگرفتن و آموزش دیدن دریغ نکردند. برای موفقیت، شما باید علاقه مند به سوال کردن باشید، کنجکاوی خود را همیشه با خود داشته باشید و همیشه علاقه مند به یادگیری بوده و آغوش خود را برای دریافت معلومات بیشتر باز نگه دارید. مسلماً این علاقه در دنیای پرسرعت تغ ییرات تکنولوژی و شیوه های کسب و کار بسیار ضروری است.
توسعه کسب و کار الکترونیکی:
اهمیتی که توسعه کسب و کار الکترون کیی در تمامی جوامع دارد و تلاشی که در راستای توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی می شود، قطعا مستلزم تب یین اهداف و استراتژی های مربوطه به منظور بهره برداری موثر از این پدیده و افزایش کارآیی و اثربخشی جریان توسعه آن است. در محیط کسب و کار فعلی کشور، کسب و کار الکترون کیی بر جهش صادراتی اثر زیادی ندارد، اما اگر برخی زمینه های اقتصادی، سیاسی، رقابتی موجود اصلاح شود، این ارتباط به سمت کی ارتباط موثر سوق پیدا خواهد کرد. نکته ای که در انتها به آن تاکید شده است این که این عدم ارتباط به معنای کنار گذاشتن یا بی اهمیت بودن مبحث کسب و کار الکترون کیی در فضای فعلی نیست. بلکه صرفاً دقت بیشتر در اولویت بندی فعالیت های مربوط به توسعه کسب
و کار الکترون کیی را در صنایع مختلف می طلبد. در مقایسه صنایع مختلف نیز، مشخص شد که در صنایع لاست کی و پلاست کی، فلزات اساسی و سایر وسایل حمل و نقل در ایران کسب و کار الکترون کیی بر جهش صادراتی موثر است اما در سایر صنایع این تاثیر حاکم نیست. بی ارزشی وقت در فرهنگ عامه ایران و هزینه بالا و نبودن بسترها و تجهیزات شبکه ای و ارتباطی لازم با سرعت و کیفیت مورد نظر عدم رشد متناسب زیرساختی مالی و عدم کارتهای اعتباری بین المللی و عدم پشتیبانی شرکت های تجاری فعال در زمینه تجارت الکترون کی و فقدان این مراکز در کشور – عدم امنیت تبادل داده های شخصی در بستر الکترون کی دلایل عدم پیشرفت میباشد. پیش نیازهای برای نهادینه شدن تجارت الکترونیک در کسب و کار:
•وجود سیستم بانکی دقیق و سریع-روان-که بدون نیاز به حضور فیز کیی از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد.
•صدور کارتهای اعتباری و به کارگیری نظام انتقال الکترون کیی اسناد توسط شبکه بانکی
•ایجاد سیستم استاندارد که تخصص استاندارد محصول را داشته باشد.
•ایجاد نظام حقوقی اطلاع رسانی و تعریف حقوقی مال یکت معنوی
تعریف حقوقی فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصی و توسعه فناوری همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم افزار از نظر دانش مورد نیاز برای تجارت الکترون کی بسیار ضروری می باشد.راه اندازی خطوط ارتباط سریع و مطمئن با نظام تعرفه ای رقابتی در جهت کاهش خدمات مخابراتی و کاهش هزینه ارتباطات الکترون کیی و وجود کی بستر قانونی جهت تجارت الکترون کی و پذیرش اسناد الکترون کیی توسط قوه قضا ییه بسیار ضروری می باشد.

پیشرفت و توسعه جوامع در گروی سرمایه های انسانی صاحب مهارت پیشرفت و توسعه جوامع در گروی سرمایه های انسانی صاحب مهارت می باشد. موضوع مهارت آموزی در دنیای پرتلاطم امروز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و تمامی تلاش هایمان را برای پرکردن شکاف های عمیق بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به کاربریم که برای فائق آمدن بر این شکاف ها باید خود را به درجه ای از علم و دانش برسانیم که در آینده با جوامع پیشرفته و توسعه یافته پیش رو باشیم. برای پیشرفت و توسعه نیازمند جامعه ای خلاق، و با مهارت هستیم و كشف استعدادهاي حرفه اي جوانان و ايجاد فرصت مناسب برای شكوفايي مهارتها، ايجاد انگيزش در جوانان براي كسب مهارت و ايجاد سيستم ارزيابي نظام آموزش مهارتي كشور، فراهم نمودن فرصت مناسب برای رقابت سالم میان جوانان كشور، معرفي آموزشهاي مهارتی و اهميت نقش آن در توسعه اقتصاد به عموم مردم و جلب نظر مسئولان، بنگاه هاي اقتصادي، صنايع و صنوف برای مشاركت هرچه بیشتر در اجرای مسابقات ملي مهارت، ايجاد فرصتي مناسب برای تبادل اطلاعات فني و تجارب حرفه اي، ايجاد بستر مناسب برای ارتقای مهارتهاي حرفه اي كشور تا سطح مهارتهاي جهاني و شناسايي كمبودها در آموز شهاي فني و حرفه اي و برنامه ريزي براي رفع آن ها، شناسايي و معرفي افراد ماهر و نخبه به صنايع و بنگا ههاي اقتصادی
و ارتقای سطح استانداردهای آموزش مهارت در کشور از جمله اهداف برگزاری مسابقات مهارت است. در دنياي رقابتي امروز مهارت آموزی کی انتخاب نیست بلکه کی اجبار است. از همين روي، امروز دیگر آموزش فنی و حرفه ای کی بحث درون مرزی و درون کشوری و ملی نیست بلکه برای پرداختن به موضوع آموزش های مهارتی بی شک باید کی نگاه بین المللی به موضوع داشت؛ کشور با چشم انداز حضور مؤثر در عرصه بین المللی نوع جدیدی از تعاملات بین المللی را با استفاده از آموزش های فنی و حرفه ای طراحی و تحت عنوان دیپلماسی مهارت به هر حال امروزه چه بخواهيم و چه نخواهيم ناگزير هستيم با ديپلماسي مناسبِ مهارت و فناوري، بدون اتكا به منابع نفتي، نقشي شايسته در اقتصاد جهاني ايفا نماييم. كسب جايگاه مناسب در منطقه و جهان مستلزم شناخت و تعيين اصول دپيلماسي مهارت و فناوري است.
پيشنهادها:
•از اهداف مهم آموزش - براي غني سازي زمينه هاي تجربي، ساعات كار عملي به ميزان حدود بيست درصد به تعداد ساعات فعلي افزوده شود.

•ايجاد زمينه بازديد هنرجويان از مراكز صنعتي فراهم شود.
•برقراري ارتباط و كسب مشاركت اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان با سازمان هاي صنعتي و توليدي در برنامه ريزي نيروي انساني به منظور شناسايي دقيق نيازهاي بازار كار

•استفاده از وسايل ارتباط جمعي و خصوصا تًلويزيون محلی، براي معرفي ارزش و اهميت كارهاي فني
•اداره هاي كاريابي بيش از پيش فعال شوند و به نقش مورد انتظارخود عمل كنند
•پيشنهاد مي گردد يك مركز مطالعه تحولات بازار كار به منظورپيگيري روند تغييرات فعاليتهاي اقتصادي و تاثير آن بر تقاضايبازار كار تشكيل شود تا از اين طريق تحولات مذكور پيش بيني شده و سياستهاي مناسب جهت تطبيق برنامه هاي آموزش فني- حرفه اي با آن اتخاذ گردد.
نتیجه گیری:
نهايت آموزش هاي فني و حرفه اي بايد با نيازسنجي از بازار كار، مهارت و دانش علمي مورد نياز، دنياي كار را ارتقا بخشد. با توجه به بهره مندي اين آموزشها بر مبناي تجربه عملي صرف، اين توانايي را در آموزش ديده، فراهم مي کنند تا بتواند خود را در مقابل تغييرات تكنولوژيكي به آساني هماهنگ نمايد.
نقطه پیوند آموزش، کسب و کار و رشد اقتصادی ظرفیت بالقوه و بالفعل اقتصاد کشور در جذب نیروی انسانی بالقوه موجود در بازار کار کشوراست و زیربنای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه همانند کشورهای پیشرفته، باید سرمایه گذاری در نیروی انسانی شود و به مقوله ی آموزش نیروی انسانی توجه بیشتری شود ؛ بنابراین بهتر آن است به جای ساختن کارخانه های بزرگ به آموزش های مفید معطوف شویم. در فضای کنونی اقتصاد ایران، موانعی بر سر راه فعالان اقتصادی وجود دارد که برطرف شدن آنها از بار مشکلات فضای کسب و کار می کاهد، با توجه به این که بهبود فضای کسب و کار نقش اساسی در افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا می کند. علاوه بر ارتقاء آموزش و نگرش بین المللی به استانداردهای آموزشی همپا با تکنولوزی دنیا و نهادینه کردن روحیه کارآفرینی و کاهش هزینه های مبادله تولید، امید است به سوی هدف عالی رشد اقتصادی کشور در پرتو توسعه کسب و کار گام بر داشته شود.

فرشته مقصودی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی