روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی  و حرفه ای گرامی باد.

ششم مرداد روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش‌‌های فنی و حرفه‌ای است. بدون تردید مهمترین سرمایه هر سازمان و جامعه نیروی انسانی ماهر و متخصص آن است. در حقیقت به گفته کارشناسان شاید مهمترین عامل بیکاری جوانان نداشتن یک تخصص یا مهارت است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان آموزش فنی به‌‏عنوان عنصر مکمل نظام آموزشی در نظر گرفته می‌شود. در کشور ایران هم اهمیت مهارت آموزی به خوبی احساس شده است و به همین منظور سوم تا نهم مرداد به عنوان هفته مهارت شناخته می‌شود و ۶ مرداد روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای نام‌گذاری شده است.