هدایت تحصیلی دانش آموزی فرآیندی است که دانش آموزان را در بهبود عملکرد های تحصیلی و اولویت بندی رشته های مورد نظر بر اساس استعداد و علاقه آن ها ، مشاوره و راهنمایی می نماید .

در واقع طبق تعریفی که در آئین نامه هدایت تحصیلی نیز عنوان شده است این طور می توان بیان کرد که هدایت تحصیلی فرآیندی است که طی آن با ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموز کمک می شود تا استعداد ها، توانایی ها، علایق و ویژگی های شخصیتی خویش ، شاخه ها و رشته های تحصیلی، حرفه ها و مشاغل مورد نیاز جامعه را شناخته و بر اساس آن اقدام به انتخاب و اولویت بندی رشته های تحصیلی نمود .

بنابراین از اجرای هدایت تحصیلی پایه نهم این طور می توان برداشت کرد که آموزش و پرورش این فرآیند را به عنوان راهکاری برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با استعداد ها و ضعف های خود و همچنین سازماندهی رشته های انتخاب شده دانش آموزان بر اساس ظرفیت بازار های شغلی در نظر گرفته است .

هدف از انجام این فرآیند هدایت و راهنمایی درست دانش آموزان در انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی مناسب طبق شرایط موجود در بازارهای شغلی می باشد که در این مقاله به طور مفصل توضیح داده شده است .

برگه هدایت تحصیلی بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد که دانش آموز بداند صلاحیت و توانمندی ورود به کدام شغل را دارد اما هدایت تحصیلی تابع امکانات و ظرفیت‌های آموزش و پرورش و دیگری سوابق تحصیلی دانش‌آموز است.